REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom

OIB: 40642464411
KLASA: 340-01/19-01/06
URBROJ: 2180/1-04-01-20-22
Solin, 28.listopada 2020.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09) te Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), upućujemo

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o uređenju prometa na području grada Solina (Službeni vjesnik br. 12/19)

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesudonošenju kvalitetnijeg Prometnog elaborata regulacije prometa na području grada Solina, čiji prijedlog dostavljamo na interenetskim stranicama Grada Solina.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid Prometni projekt – elaborat uređenja prometne signalizacije naselja Mravince i Kučine u gradu Solinu, broj projekta 18/20 i Prometni projekt – elaborat uređenja prometne signalizacije na području naselja Vranjic u Solinu, broj projekta 17/2, oba izrađena od tvrtke Prometni projekti d.o.o. Split, u lipnju 2020.
Omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada ćemo zaprimati vaše primjedbe. Nakon obrade primjedbi izradit ćemo Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.
Prihvaćene primjedbe ukomponirat će se u novi prijedlog Prometnog elaborata te dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje, kao sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Solina.

Pročelnica Upravnog odjela:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Privici:

  • Prometni projekt – elaborat uređenja prometne signalizacije naselja Mravince i Kučine u Solinu, br. 18/20,
  • Prometni projekt – elaborat uređenja prometne signalizacije na području naselja Vranjic u Solinu, br. 17/20,
  • Odluka o uređenju prometa na području grada Solina (Službeni vjesnik 12/19)

Scroll to Top Skip to content