Inicijativa Grada i Policijske postaje Solin iz prosinca 2006, kojom je definirana potreba uspostave sustavne skrbi o sigurnosti svakodnevice kroz suradnju institucija i građana, u Solinu je zaživjela kroz aktivno Vijeće za prevenciju kriminaliteta.

Partnerstvo institucija i građana zainteresiranih za kvalitetu življenja te sigurnost kao neizostavnu kategoriju uspješne lokalne zajednice, u praksi je vidljivo na nizu primjera.

Centra za djecu, mlade i obitelj u Zvonimirovoj ulici, rezultat je proaktivnog razmišljanja partnera u Vijeću i potrebe za nadogradnjom postojeće socijalne infrastrukture. Osnovna je zadaća Centra potpora obitelji, školi i sustavu socijalne skrbi uz aktivno učešće stručnih institucija i pojedinaca. Centar u konačnici predstavlja i mjesto okupljanja volontera kao pretpostavku organizirane potpore lokalnoj zajednici.

Suradnju sa policijskom upravom posebno je unaprijedio program „Zajedno više možemo“, koji se u svim osnovnim školama provodi treću godinu . Sajam mogućnosti, kao prilika udrugama i građanima da prezentiraju mogućnosti kvalitetne organizacije slobodnog vremena, u Solinu se organizira u suradnji svih partnera Vijeća.  

Paralelno sa razvojem socijalne infrastrukture, Vijeće promovira i projekte zaštite javnih površina. Nakon sustavne skrbi o zaštiti školskih dvorišta, od 2012.god. zaživio je i sustav video nadzora javnih površina kao rezultat koordinacije partnera u Vijeću.

Nastojeći pratiti trendove i inovacije u području sigurnosti lokalne zajednice, predstavnici solinskog Vijeća redovito su prisutni na stručnim konferencijama „Sigurnost gradova“ i „Menadžment i sigurnost“. Međunarodna iskustva dostupna su Vijeću i kroz članstvo u Europskom forumu za urbanu sigurnost.

Udruga gradova u RH prezentira solinsko Vijeće za prevenciju kroz Katalog dobre prakse za 2013. u kategoriji – Suradnja sa građanima i civilnim društvom.

Svi zainteresirani za aktivnosti Vijeća, mogu se na stranici Grada pod poveznicom Prevencija kriminaliteta upoznati sa Strategijom i publikacijama .

E-mail: prevencija.kriminaliteta@solin.hr

Scroll to Top
Skip to content