(Referentni broj Ugovora KK.06.3.1.03.0048)

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina financiran je iz Kohezijskog fonda Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. Cilj projekta je povećati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog komunalnog otpada i posebne kategorije otpada na području Grada Solina i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta. U sklopu projekta provodi se izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, organiziraju se informativno-edukativne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezano za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

NASLOV: Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Grada Solina

WEB STRANICA: http://reciklaznodvoriste.solin.hr/

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Solin (Hrvatska)

LOKACIJA: k.č. 3086/4 K.O. Solin (č.zem. 495/4) u Ulici Joze Kljakovića Šantića

DATUM POČETKA: 17. studenog 2017.

DATUM ZAVRŠETKA: 19. veljače 2020.

UKUPNI PRORAČUN: 4.086.620,26 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 3.315.333,31 kune

GLAVNI REZULTATI:

  • Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište s ishođenom uporabnom dozvolom i upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta
  • Provedene informativno – obrazovne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva s ulogom dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima

Projekt je sufinanciran sredstvima Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Europske unije. www.strukturnifondovi.hr

Scroll to Top Skip to content