Prostorni plan uređenja Grada Solina

Prostorni plan uređenja Grada Solina donesen je odlukom Gradskog vijeća Grada Solina na 12. sjednici održanoj 20. travnja 2006. godine.

Napomena: Kartografski prikazi grafičkog dijela PPUG-a Grada Solina zamijenjeni su kartografskim prikazima Izmjena i dopuna PPUG-a Solina Službeni vjesnik Grada Solina broj 06-2010

ODLUKA O USKLAĐENJU PPU GRADA SOLINA SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Službeni vjesnik 04/2008


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Solina


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Solina


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Solina


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Solina


Pročišćeni tekst PPU-a Grada Solina

Napomena: Prikaz grafičkog dijela PPU-a Grada Solina donesen je i objavljen kroz izmjene i dopune PPU-a (Službeni vjesnik 5/2017) i sastavni je dio pročišćenog teksta PPU-a Grada Solina (Službeni vjesnik 12/2017)

Izmjene i dopune PPU-a Grada Solina

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Solina

https://www.solin.hr/wp-content/uploads/2022/06/Sluzbeni-vjesnik-Grada-Solina-6-2022-1.pdf

Ispravak greške

Službeni vjesnik Grada Solina 12-2022

Scroll to Top
Skip to content